Lidmaatschap

Senior: € 36,50
Junior met Vispas: € 17,25
   

Jaarlijks in november ontvangt u het betalingsverzoek voor het komende jaar. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op Rabobank rekeningnummer 301502978 (IBAN NL94 RABO 0301 5029 78)  t.n.v. HSV Palingparadijs, onder vermelding van uw lidnummer (zie nummer op de adressticker van het betalingsverzoek). Zoals in de jaarvergadering 2018 is afgesproken wordt de verhoging van de landelijke afdracht meegenomen in de contributie voor 2020.

Voor betalingen na 1 februari wordt € 5,00 extra administratiekosten berekend.

Als lid ontvangt u de benodigde papieren, zijnde de Vispas, de Landelijke Lijst met Viswateren en de schriftelijke toestemming van Federatie Alm en Biesbosch. De Vispas geldt tevens als bewijs van lidmaatschap van HSV Het Palingparadijs.

Lees voor dat u ergens gaat vissen eerst de Lijst met Viswateren en de schriftelijke toestemming van Federatie Alm en Biesbosch goed door, zodat u zeker weet dat u in het betreffende water mag gaan vissen. Op www.visplanner.nl kunt u eveneens kijken of u in een bepaald water mag vissen.

Vanwege ontbinding van de vereniging per 31 december 2022 is het niet meer mogelijk om lid te worden.

Als u bij meerdere hengelsportverenigingen lid bent die aangesloten zijn bij Sportvisserij Nederland, dan bent u maar bij één vereniging hoofdlid. De vereniging waarbij u hoofdlid bent draagt uw landelijke afdracht af aan Sportvisserij Nederland. De overige verenigingen waarbij u lid bent hoeven geen afdracht te betalen en hierbij kan dus het contributiebedrag gereduceerd worden. Bij deze overige verenigingen bent u een zogenaamd sublid. Door Sportvisserij Nederland wordt bepaald bij wie u hoofdlid bent. Dit wordt bepaald aan de hand van de postcode van uw adres en de postcode van dichtstbijzijnde secretariaatsadres van de verenigingen waarbij u lid bent. Indien u lid wordt bij een andere vereniging bent u het eerste jaar echter een hoofdlid! Het jaar daarop zal dit door Sportvisserij Nederland gecorrigeerd worden zodat u nog maar eenmaal hoofdlid bent. Via de website van Sportvisserij Nederland is een formulier te downloaden om deze dubbele afdracht (teveel betaalde contributie) terug te krijgen.

Het is belangrijk om adresmutaties zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kunt u schriftelijk doorgeven aan onze secretaris, dhr. W. Teuling, Kafappel 17, 4255 JV te Nieuwendijk, of via de e-mail. Wij verzoeken u bij het doorgeven van het nieuwe adres ook uw lidnummer (zie het nummer op uw Vispas) mee te sturen. Als er méér dan één persoon lid is op hetzelfde adres, graag ook vermelden of de verhuizing voor alle leden op het betreffende adres geldt.

Wanneer u lid bent bij twee of meer verenigingen is het belangrijk dat u bij iedere vereniging afzonderlijk de adreswijziging doorgeeft. Als uw personalia en adresgegevens bij de verschillende verenigingen niet overeenstemmen wordt u door de administratie van Sportvisserij Nederland als 'twee verschillende leden' herkent en moet u dan ook tweemaal de landelijke afdracht betalen.

Opzegging van het lidmaatschap kunt u eveneens schriftelijk vóór 1 oktober doorgeven aan onze secretaris, dhr. W. Teuling, Kafappel 17, 4255 JV te Nieuwendijk, of via de e-mail.